Visies en projecten

De NLGR voert zelf projecten uit of wordt door andere partijen bij projecten betrokken. Hieronder een actueel overzicht. De foto’s zijn afkomstig van verschillende NLGR-leden. In een enkel geval gaat het om een bewerkte foto.

Wouwerbeekvallei

Wouwerbeekvallei

Natuurlijke inrichting van de Gilzewouwerbeek: 8000 meter aan kansen.

Burgerinitiatief samenwerkingsverband NLGR met Uilenwerkgroep en Akker- en weidevogelgroep

Al in 2010, toen het eerste plan op tafel kwam voor nieuwbouwprojecten aan de zuid-west-dorpsrand van Gilze, was het duidelijk. Deze nieuwbouwplannen zouden het biotoop van met name kerk- en steenuilen zeker in gevaar brengen. We wisten dat we hierop tijdig moesten anticiperen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar versterking van het biotoop in aangrenzend, landelijk gebied. Met name langs de loop van de Gilzewouwerbeek.
Lees meer door op de foto te klikken.

D'n Steenakker

D'n Steenakker

Aanleg van een parkbos van 2,5 hectare tegen de dorpsrand van Gilze aan.

Burgerinitiatief: Een samenwerkingsverband van NLGR met Kern ’75 en landschapsarchitect Barbara Roozen

Een telkens terugkerend probleem is de compensatieplicht die gekoppeld is aan kapvergunningen voor bomen. Met name in onze dorpskernen speelt dat ons parten. Het gevaar dreigt dat de bebouwde woonkernen daardoor structureel groen verliezen. En dat terwijl juist nu, binnen de klimaatdiscussie, vaak gesproken wordt over hittestress.

Lees meer over dit project door op de foto te klikken.

Bird Watching

Bird Watching

Vogels horen tot onze woon- en leefomgeving, hun bewegingen en gedragingen zijn spectaculair om te zien. Vogels maken blij. Ze horen er gewoon bij in park en plantsoen en ver daarbuiten: op het platte land en in de natuur.

Instuif Gilze

Instuif Gilze

Woensdagmiddag 2 april 2014 waren drie natuurgidsen van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) al om 13.00 uur in “De Schakel” aanwezig ter voorbereiding voor de natuurmiddag voor de 38 aangemelde Instuifkinderen.

Nestgelegenheid

Nestgelegenheid

In 2008 zijn we met ons eerste project gestart , “Honderd kasten voor de honderd-dagen-vogel”. Er zijn in de gehele gemeente speciale nestkasten opgehangen om de gierzwaluw aan onderdak te helpen.

Proefbermen

Proefbermen

De NLGR beheert al sinds 2009 een vijftal proefbermen (elk 200 m.) in het Rijens Broek. Deze bermvakken zijn de voorbije vijf jaren ecologisch, dus duurzaam onderhouden.

Overleg ZLTO

Overleg ZLTO

De NLGR streeft naar een breed overleg met zoveel mogelijk partijen die alles van doen hebben met de gemeente Gilze en Rijen. Tot die partijen behoren bijvoorbeeld Waterschap Brabantse Delta, Defensie en Staatsbosbeheer.

Bosjes en Overhoekjes

Bosjes en Overhoekjes

Op het grondgebied van Gilze en Rijen liggen verschillende kleine bosjes. Je kunt het ook overhoekjes noemen omdat ze er soms zo ‘overgeschoten’ bij liggen. Een aantal is in het bezit van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of van particulieren. Een flink aantal wordt door de gemeente beheerd.

Ruimtelijk Visie

Ruimtelijk Visie

Het college van de gemeente Gilze en Rijen heeft een ‘Ruimtelijke visie bedrijventerreinen De Haansberg en Broekakkers’ vastgesteld. Voor het opstellen van deze visie was onder andere advies gevraagd aan de NLGR. De NLGR heeft uiteraard het belang van groen benadrukt.

Ateliermiddag

Ateliermiddag

Ateliermiddag voor medewerkers van de gemeente
Na een inleiding, die verzorgd werd door Paul van Wielink (De Kaaistoep, Tilburg), gingen de aanwezige ambtenaren in groepen aan de slag met een opdracht.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen