Rood en Groen

Zomereik Den Butter 2

Over de NLGR, de gemeente, kapbeleid en ook over Den Butter

Zomereik Den Butter

Strijdtoneel

De NLGR werkt in tal van projecten met de gemeente samen. Dat gaat goed. Het kapbeleid blijft echter een conflictdossier. Een van de wethouders heeft ooit beloofd alle bomen ‘vogelvrij’ te verklaren. Gelukkig werd daar in de onderhandelingen met partners van de gemeente o.a. ZLTO en NLGR, anders over gedacht. Helaas lijkt zich dat nog steeds te wreken. Het is duidelijk, een flink aantal mensen ziet groen alleen als waardevol als het niet in de weg staat. Het blijft moeilijk voor ze om de zachte waarde van groen (bomen) overeind te houden tegenover de harde waarde van rood (huizen). Het is voor ons vervelend als telkens weer een nieuw argument voor de dag gehaald wordt, om op basis daarvan bomen toch te kappen. Zo gaf de gemeente onlangs een wel heel bijzondere uitleg aan ‘zwaarwegend maatschappelijke belang’.

‘Zwaarwegend maatschappelijk belang’ is de eerste toewijzingsgrond op basis waarvan de gemeente meent waardevolle bomen rond de voormalige sportvelden in Gilze (Centrumplan) te mogen kappen. Ze motiveert dit als volgt: ‘Centrumplan Gilze is een inbreidingslocatie. Om die reden staat deze bouwlocatie hoog op de prioriteitenlijst. We voorkomen dat we hiervoor gronden bebouwen in het buitengebied (inbreiding voor uitbreiding).’ Er staat niet: we gebruiken de open ruimte om in te breiden. Er staat: we kappen bomen, want dan krijgen we nog meer ruimte om in te breiden. Stenen voor bomen dus, rood voor groen.

In de ‘digitale’ bureauladen van het gemeentehuis liggen heel wat dikke notities. Het groenstructuurplan is er een van. Daarin staat: ‘De gewenste groenstructuur moet toekomstgericht zijn. Dit wil zeggen dat het groen dat de gemeente nu aanplant, de kans krijgt om uit te groeien tot de gewenste volwassen uitstraling en niet vroegtijdig moet worden gerooid.’? Wie zegt me dat de vorige colleges niet eveneens toekomstgericht groen voor ogen hadden? En welke zekerheid is er dat de nog volgende colleges niet net zo denken als het huidige en het groen opofferen voor hun bouwplannen?

Het centrumplan Gilze kan zo uitgewerkt worden, dat nagenoeg alle grote bomen kunnen blijven staan! Dat is een kwestie van keuzes maken. Feitelijk blijkt dat de gemeente kiest voor zoveel mogelijk huizen bouwen. Groen dat daarbij in de weg staat, wordt geruimd. Pijnlijk is het gebrek aan visie, bijvoorbeeld menen dat je de groenstructuur hertelt door aan de Aalstraat een brede rand met volwassen bomen weg te halen en die te vervangen door boompjes in de trottoirrand. Pijnlijk is het als men zich niet realiseert dat het karakter van onze dorpen vooral bepaald wordt door het robuuste groen in particuliere tuinen, oude straten, parken en plantsoenen. Dat maakt dorpen van de vier woonkernen.  Zomereik Den Butter 3

Eerste, tweede of derde grootte

Zomereiken waarvan er bij de sportvelden een flink aantal gaat sneuvelen, behoren tot de eerste grootte. Deze bomen worden 25 meter hoog, halen met gemak de 100 jaar, maar vragen wel een forse groeiplaats. Markant, robuust en zeer waardevol groen. Erfgoed dus!

Langs de Aalstraat gaan de zomereiken om. Ook die enorme zomereik met een stamomvang van 2½ meter. De bomen langs de Lange Wagenstraat heeft de gemeente in haar bestemmingsplan omschreven als beschermwaardig groen. Die zouden blijven staan. Toen bleek plots dat een deel toch gekapt zou worden. Gelukkig is een kappauze ingelast om met alle partijen te overleggen.

Den Butter

Alle foto’s bij deze column zijn bij Den Butter gemaakt. Dat wordt zo goed als zeker de locatie voor het nieuwe zwembad. Daar ligt nog een klein stukje origineel Rijen: een zandpad met een rij grote zomereiken. Dat wordt het volgende strijdtoneel. Laat de gemeente nu eens de planontwerper de opdracht geven om die bomen te sparen. Vraag van hem of haar een creatieve uitdaging! Niet koste wat kost, maar wel als het ultieme doel. Ook voor de wijk. Misschien moeten we een stichting in het leven roepen: Vrienden van grote bomen! Mijn computer laat horen dat er een bericht klaar staat: Aanvraag omgevingsvergunning Rijen 11 augustus 2015, tegenover Venneweg 4, sectie B3283 kappen 6 bomen. (Ingediende aanvragen, (geaccepteerde) meldingen en volledige sloopmeldingen liggen niet ter inzage en het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.)
En weer doet de gemeente haar eigen kapbeleid geweld aan.

Zomereik Den Butter 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Will van Riel