Partners

www.natuurpleindebaronie.nl

Natuurplein de Baronie is een samenwerking tussen natuur- en milieuverenigingen in de regio de Baronie van Breda, in de vorm van een federatie, een vereniging van verenigingen. Ook NLGR is lid van Natuurplein de Baronie.

De gemeenschappelijke doelen zijn:

 • Opkomen voor het unieke landschap
 • Verbinden van mensen: onderling, met de natuur en met de leefomgeving
 • Beginspraak met overheden realiseren
 •  Bewoners betrekken
 • Opkomen voor biodiversiteit, milieuverbetering en duurzaamheid
 • Een verbinding leggen tussen educatie, studie, inventarisatie en bescherming
  Kortom:
  Het unieke landschap en de natuurwaarden in de regio (de Baronie) borgen en de natuurliefhebbers in deze regio verbinden.

 

www.markenleij.nl

Natuurvereniging Mark en Leij heeft als doel:

 • Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het landschap in het algemeen en in het bijzonder in en rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog;
 • Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit gebied voor mensen, flora, fauna en het historisch erfgoed;
 • Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied;
 • Het verbreiden van deze waarden en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking;
 • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

www.brabantwater.nlBrabant water

Brabant Water levert water uit de beste bronnen. Zij doen er daarbij alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen. Daarom zorgen ze goed voor onze waterwingebieden. De producten en diensten bieden zij op een hoog niveau aan. Klantgericht, kostenbewust, met moderne techniek en actieve zorg voor de omgeving.

In samenspel met anderen leveren zij een herkenbare bijdrage aan de maatschappelijke waarden van water in al zijn facetten. Duurzaamheid, gezondheid en veiligheid zijn belangrijke thema’s. Bij dit alles zien zij hun medewerkers als belangrijke ambassadeurs in een wereld om water.

 

www.ontdekgilzerijen.nl

Onze mooie gemeente ligt tussen Breda en Tilburg en is goed bereikbaar via de A27, de A58 en met de trein. De gemeente bestaat uit vier kernen, die alle rondom vliegbasis Gilze-Rijen liggen: Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten. Dat hier veel te ontdekken valt, wil de Lokale Toeristische Adviesraad graag laten zien, bijvoorbeeld in het magazine Ontdek Gilze Rijen.

 

www.brabantsedelta.nl

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken zij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen of andere organisaties. Hierbij houden ze rekening met de belangen van de samenleving en bereiden zich voor op toekomstige ontwikkelingen.
Veiligheid én schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. Het Waterschap zorgt dat het niet te nat wordt. Of juist te droog. Hier zet waterschap Brabantse Delta zich iedere dag voor in met oog op de toekomst. Het werkgebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo’n 25.000 bedrijven in Midden- en West-Brabant. Het is voor het waterschap een grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Het waterschap werkt daarbij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen of andere organisaties. Water is van ons allemaal!

 

www.gilzerijen.nl

Gemeente Gilze en Rijen. Gilze en Rijen is een gemeente van bijna 26.000 inwoners en bestaat uit vier kernen Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten. De vier kernen liggen in een groene omgeving waar veel fiets- en wandelmogelijkheden zijn

 

www.ivn.nl

Instituut voor natuurreductie en duurzaamheid. IVN werkt aan een duurzame samenleving. Het idee is dat de betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laat IVN jong tot oud de natuur van dichtbij beleven

 

www.staatsbosbeheer.nl

Missie; Wij, de medewerkers van Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. Groen erfgoed; Staatsbosbeheer beheert 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen. De organisatie biedt werk aan 1.000 professionals, wordt ondersteund door ruim 5.000 vrijwilligers en ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers. Als maatschappelijke onderneming streeft Staatsbosbeheer hierbij naar grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met ziel en zakelijkheid; Toen Staatsbosbeheer in 1899 werd opgericht, was er in ons ontboste land vooral grote vraag naar hout. In de loop van de tijd heeft Staatsbosbeheer andere en nieuwe taken erbij gekregen. Anno nu maken we het mogelijk dat huidige en toekomstige generaties van onze natuur kunnen genieten. Dat doen we duurzaam, met passie, en met oog voor een bedrijfsmatige en professionele organisatie. Met ziel en zakelijkheid dus. En samen met de samenleving.

 

www.schaepsdyck.nl

Unieke melk- en kaasboerderij. Hier kun je kennis maken met het buitenleven en het schapenbedrijf in de vorm van leerzame workshops, educatielessen en inspirerende rondleidingen.

 

www.greenwish.nl

Greenwish/Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ en stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen