Werkgroepen van NLGR

Onze vereniging heeft zes actieve werkgroepen die zich bezighouden met specifieke werkgebieden binnen de doelstellingen van de vereniging. Door deel te nemen aan een van de werkgroepen gaat u de natuur in uw eigen omgeving intensiever beleven en u draagt bij tot verbetering ervan.
werkgroep Bomen
werkgroep Flora
werkgroep Nestgelegenheid
werkgroep Ommetjes
werkgroep Groene Brigade
werkgroep Projecten en externe contacten

Werkgroep Bomen
De werkgroep Bomen heeft zich in het verleden bezig gehouden met het inventariseren van de openbare ruimte en de mogelijkheden om hier bomen te planten. Dit heeft geresulteerd in een lijst, die door de gemeente Gilze en Rijen is gebruikt bij de aanplant van bomen, die in het voorjaar van 2011 heeft plaatsgevonden. De werkgroep richt zich daarnaast op de monitoring van het bomenbestand in de gemeente, en dan met name op de mogelijke kap van (bijzondere, waardevolle) bomen en/of boomgroepen om onduidelijke redenen. Als vereniging komen wij in het geweer wanneer mogelijke kap gaat plaatsvinden en er onvoldoende steekhoudende argumenten worden aangedragen die de kap ervan rechtvaardigt. De functie van coördinator van de werkgroep Bomen is vacant.

Werkgroep Flora
De werkgroep Flora (voorheen de werkgroep Berm- en Slootbeheer) houdt zich bezig met het inventariseren van de flora binnen de gemeente Gilze en Rijen. In de periode van 2009 tot en met 2012 is in het Rijens broek een proef uitgevoerd waarbij in een vijftal proefvakken van 200 m. lengte wordt onderzocht of het toegepaste maaibeheer invloed heeft op de plantengroei, en dan met name de vorming van bloemdragende planten. Het doel is het realiseren van volledig ecologisch bermbeheer door de gemeente met mooie, rijk bloeiende, natuurlijke bermen als resultaat.
Daarnaast heeft de werkgroep zich voor onbeperkte tijd gecommitteerd om bij de golfclub Toxandria in Molenschot door middel van het inventariseren van vooraf aangewezen vakken een totaalbeeld te vormen van de plantengroei op het golfterrein. De resultaten van de flora-inventarisatie worden schriftelijk vastgelegd en geanalyseerd op de ecologische natuurwaarde ervan. Rapportage ervan vormt de basis voor een schriftelijk en mondeling advies aan de verantwoordelijke groenbeheerders van gemeente of particuliere terreinbeheerders. De functie van coördinator van de werkgroep Flora is vacant.

Werkgroep Nestgelegenheid
De werkgroep Nestgelegenheid houdt zich bezig met het maken en aanbrengen van verschillende soorten nestgelegenheid in de gemeente. De werkgroep is bekend van o.a. de oeverzwaluwwand in Water aan de Warande te Gilze, de nestkasten voor de gierzwaluw, waarvan er o.a. 20 aan het gemeentehuis te Rijen zijn bevestigd, en de huiszwaluwtil in Molenschot. Dit jaar heeft de werkgroep met steun van de gemeente een nestkast-adoptie-project uitgevoerd voor NLGR leden. Daarnaast doet deze werkgroep veel aan educatie voor leerlingen op basisscholen binnen onze gemeente. De coördinator van de werkgroep Nestgelegenheid is Louis Tenret. louis.tenret@planet.nl

Werkgroep Ommetjes
De werkgroep Ommetjes tracht binnen de gemeente ommetjes te realiseren over boerenland. Helaas zijn de mogelijkheden binnen onze gemeente beperkt en ontbreekt veelal medewerking van de agrarische ondernemers. Zij hebben er vaak moeite mee om delen van hun privégrond open te stellen voor het wandelend publiek, dit ondanks de financiële tegemoetkoming die er tegenoverstaat. In januari 2012 is het eerste ommetje aan de zuidrand van Gilze, nabij de oude steenfabriek, gerealiseerd. Verder wordt gekeken naar mogelijkheden om vanuit de overige kernen in de gemeente eveneens een ommetje te realiseren. De coördinator van de werkgroep Ommetjes is Willem Post salutare@planet.nl

Werkgroep Groene Brigade
Onder leiding van de werkgroep Groene Brigade steken onze leden de handen uit de mouwen. Gedurende het hele jaarperiode wordt er op een locatie in onze gemeente achterstallig onderhoud gepleegd. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het vrijmaken van poelen. De coördinator van deze werkgroep is Guus van Roozendaal guusvanroozendaal70@gmail.com

Werkgroep Projecten en externe contacten
Met het ondertekenen van de countdown 2010-verklaring heeft onze gemeente zich verplicht werk te maken van het behoud van de biologische diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen. In overleg met de NLGR is indertijd de NLGR-werkgroep ‘Biodiversiteit’ opgericht met als doel: het vormgeven van genoemde verplichting. Sindsdien is er periodiek overleg tussen werkgroep en ambtenaren van de gemeente over uit te voeren projecten en vorm te geven beleid. De werkgroep bewaakt het onderwerp ‘biodiversiteit’ in met name nieuw beleid, maar draagt ook tal van projectideeën aan. Soms voert de gemeente een project zelf uit, bijvoorbeeld de aanplant van laanbomen langs een aantal wegen in het buitengebied. Soms voert een NLGR-werkgroep een project uit, bijvoorbeeld het uitzetten van een ´ommetje´. De gemaakte onkosten worden in dat geval betaald vanuit de daarvoor door de gemeente gereserveerde financiën. Een goede beschrijving van de projecten en beleidskwesties waarmee wij bemoeienis hebben of gehad hebben, vindt u onder de banner ‘Projecten’ op onze site.
Zowel burgers als ambtenaren hebben er moeite mee om zich een goed beeld te vormen van wat ‘biodiversiteit’ precies inhoudt. Het geven van informatie en educatie is daarom ook van groot belang.
Wilt u een keer bij de werkgroep aanschuiven om te ervaren waar het nu concreet om gaat, neem dan contact op met de coördinator Will van Riel: willvanriel@planet.nl telefoon:06 29451591

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen